สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
แนวทางในการเขียนโครงการตามแผนอภิบาล 2020-2030 ของสภาอภิบาลวัด
แนวทางในการเขียนโครงการตามแผนอภิบาล   2020-2030 ของสภาอภิบาลวัด
 
วิสัยทัศน์ (Vision)

“คริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง
ประกาศเยซูคริสต์ เสริมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า”

         พันธกิจ (Mission)
“คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี ดำเนินชีวิตเลียนแบบพระเยซูคริสตเจ้า”

1.ด้านอภิบาล

       1.1 ปลุกจิตสำนึก ฟื้นฟูชีวิตความเชื่อคริสตชนทุกระดับ
       1.2 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิถีชุมชนวัดและงานออก  เยี่ยมเยียน
       1.3 ส่งเสริมงานชีวิตครอบครัว เด็ก เยาวชนและงานกระแสเรียก

2.ด้านธรรมทูต

       2.1. งานให้การศึกษา อบรมและเสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูต
       2.2 งานออกเยี่ยมพี่น้องต่างความเชื่อ

3.ด้านสังคม

       3.1 ศึกษาเรียนรู้คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร
       3.2 การมีจิตสาธารณะ เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัย

4.ด้านการศึกษาอบรม

       4.1 จัดกิจกรรมด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกตามโรงเรียนต่างๆ
       4.2 ให้โรงเรียนเป็นฐานของการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

5.ด้านสื่อสารสังคม

       5.1 ทำให้คริสตชนฆราวาสเป็นสื่อในการประกาศข่าวดี
       5.2 จัดทำสื่อที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ของวัด

6.ด้านบริหารจัดการ

       6.1 ช่วยเหลือแนะนำให้มีการทำงานร่วมกันของวัด หน่วยงานและโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
       6.2 สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรอภิบาลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
       6.3 มีกิจกรรมเพื่อตอบแทนบุคลากรทำงานของด้านต่างๆตามความเหมาะสม         
 
หมายเหตุ
เป็นแนวทางที่คัดมาจากแผนกลยุทธิ์ ซึ่งช่วยเป็นข้อคิดในการนำไปเขียนโครงการควรใช้เทียบกับแผนอภิบาลของสังฆมณฑล

 
พ่อมานพ
July 7th 2022
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,11:11   อ่าน 574 ครั้ง