สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
บทบาทหน้าที่ของ 6 ฝ่ายในสภาอภิบาลวัดจากแถลงการณ์สมัชชาปี 2022
บทบาทหน้าที่ของ 6 ฝ่ายในสภาอภิบาลวัดจากแถลงการณ์สมัชชาปี 2022
 
      เนื่องจากเรามีแถลงการณ์สมัชชาออกมาเป็นทางการแล้วเมื่อวันอาทิตย์ปัสกา 17 เมษายน 2022 ที่จันทบุรีที่เป็นเหมือนนโยบายหลักในการดำเนินงานของสภาอภิบาล พ่อจึงขอยกบางตอนที่เกี่ยวข้องมานำเป็นข้อเสนอแนะให้กับสมาชิกสภาอภิบาลและแยกแยะเป็นฝ่ายต่างๆตามวัดต่างๆ ดังนี้
      ก่อนอื่นขอยกบทความบางส่วนจากแถลงการณ์สมัชชาว่า "คริสตชนทุกคนในสังฆมณฑลจันทบุรี มีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เช่น ครอบครัว ชุมชน วัด โรงเรียน แขวง สังฆมณฑล ด้วยการฟังเสียงของกันและกันด้วยความสุภาพและอดทน ผ่อนหนักผ่อนเบา ยืดหยุ่น มีที่ว่างสำหรับทุกความคิดเห็น ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้รวมความถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับคริสตชนต่างนิกาย (Ecumenism) พี่น้องต่างความเชื่อ (Interfaith Dialogue) องค์กรรัฐหรือเอกชนที่อยู่ในชุมชน ความร่วมมือกันระหว่างสังฆมณฑลอื่นๆ ความเกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรระดับทวีป ความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรสากล และพระสันตะปาปา " ( ข้อ 13 ในแถลงการสมัชชาของสังฆมณฑลจันทบุรี )
        จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นฆราวาสเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสังฆมณฑล เป็นต้นสภาอภิบาลทีต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะฝ่ายต่างๆในสภาทั้ง 6 ฝ่ายซึ่งสามารถแบ่งงานกันได้ดังนี้
งาน 6 ฝ่ายของสภาอภิบาล


1..ฝ่ายอภิบาล
       โดยทั่วไปจะต้องเกี่ยวข้องกับการอภิบาลในวัดซึ่งครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม มิสซา คำสอนและศิลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ต้องช่วยกันดูแลให้ทั่วถึงเป็นนายชุมพาบาลที่ดี เช่นที่พระเยซูเจ้าได้เป็นตัวอย่างสำหรับทุกคน ( ยน.10.14 )

2..ฝ่ายธรรมทูต
       ปัจจุบันงานธรรมทูตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในสภาเพราะสังคมเอเซียและประเทศไทยเรามีผู้ต่างความเชื่อในครอบครัว ในสังคมมากมาย เราแทบแยกไม่ได้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา นอกจากนั้นความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ต่างนิกาย ต่างความเชื่อในทุกรูปแบบจะเอื้อให้งานอภิบาลราบรื่นขึ้น
 
3..ฝ่ายสังคม
       แม้มีศูนย์สังคมพัฒนาในสังฆมณฑลที่ดูและเรื่องนี้โดยตรงแล้ว แต่เราก็ควรศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเพื่อความเสมอภาคของสังคมที่อยู่รอบตัวเราในกิจกรรมต่างๆของทางวัด พร้อมทั้งดูและเรื่องภัยพิบัติต่างๆ

4..ฝ่ายการศึกษาอบรม
       ปกติเมื่อมีเลือกตั้งสภาฯเข้ามาใหม่ก็ควรชี้แจงทำให้ทราบบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน ตื่นตัว หาความรู้ และติดตามให้คำแนะนำได้ในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งมีการฟื้นฟูสม่ำเสมอปีละครั้ง

5..ฝ่ายฝ่ายสื่อสารสังคม
       ปัจจุบันงานสื่อสารเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานอภิบาล แพร่ธรรม เป็นต้นกับเด็กๆและเยาวชน เพื่อให้การประกาศข่าวดีเป็นที่รู้จักและเข้าใจในทางที่ถูกต้อง เราต้องไม่กลัวสื่อ แต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ในทกด้าน

6..ฝ่ายบริหารจัดการ
       ดูแลบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน เพื่อให้งานในฝ่ายต่างๆทั้ ง 5 ฝ่ายมีการเคลื่อนหวไปในทิศทางที่ถูกต้องตามนโยบายของสภาอภิบาล เอาใจใส่หน่วยงานต่างๆเช่น วิถีชุมชนวัด เยาวชน ชีวิตครอบครัวๆลๆ และไม่ลืมระดับแขวงและระดับสังฆมณฑล ที่ต้องทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปกติแล้วผู้อำนวยการจะดูเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นผู้นำในสภาฯร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาส
       
ทั้ง 6 ฝ่ายร่วมกันเป็นสภาอภิบาล ทำงานร่วมกัน ประชุมเพื่อปรึกษามอบหมายงาน รับรู้ สนับสนุนกัน ช่วยกัน แล้วผลงานก็เป็นของสภาไม่ใช่เฉพาะของฝ่ายเท่านั้น เรามีอายุงาน 5 ปี จึงสามารถวางแผนทำได้ระยะสั้น ระยะยาวก่อนจบวาระก็จะเป็นการดี


God bless you
Manop May 9 th 2022 prachinburi
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,10:06   อ่าน 271 ครั้ง